Годишен План ОУ -2018-19

План за дейността на ПС-педагогически съвет

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ГРАМОТНОСТТА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

Програма за извънкласни и извънучилищни дейности

Програма за Равни възможности, Приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Програма при отсъстващи учители за граждански теми 1-4 клас

Програма при отсъстващи учители за граждански теми V-VIII

ПЛАН КВАЛИФИКАЦИЯ

ПРОГРАМА-ГЗЕИО-1

План за нормален уч.проц. през зимата

План по БДП-2018

ПЛАН ЗА ГО 2018-2019

План здравно и екологично образование

План za действие на УП