2019-Организация-на-учебния-ден

UUP-3 klas-2019-2020

UUP-4 klas-2019-2020

UUP_1_klas-2019-2020

UUP_2_klas-2019-2020 –

UUP_5_klas 2019-2020

UUP_6_klas 2019-2020 UUP_7_klas 2019-2020

Годишен План ОУ -2019-2020

Етичен кодекс на общността

Мерки за повишаване качеството на образованието

ПДУ-2019-2020

Програма за извънкласни и извънучилищни дейности

Програма за извънкласни и извънучилищни дейности – Пряк път

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

Програма за Равни възможности, Приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Програма целодневна организация 2019-2020

Стратегия за развитие на училището 2016-2020